Sociaal domein

 

* De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

* De Jeugdwet

* De Participatiewet

 

Deze wetten vormen gezamenlijk het sociale domein voor de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en uitvoering binnen het sociale domein. De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad (SMA) als onafhankelijke stichting heeft hierbij een adviserende taak met als doel de belangenbehartiging van de verschillende doelgroepen.

* Wet maatschappelijke ondersteuning

Ofwel Wmo, is indertijd ontstaan uit een samenvoeging van de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Op 1 januari zijn een aantal zaken die verzekerd waren binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) door de rijksoverheid overgeheveld naar de gemeente. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat ieder zo volwaardig mogelijk inwoner kan zijn en deel neemt aan de samenleving, al of niet met hulp en ondersteuning van zijn/haar persoonlijke netwerk. Daar waar dat niet lukt kan de gemeente een voorziening treffen.

De Wmo omvat een grote verscheidenheid aan doelgroepen zoals ouderen, sociaal zwakkeren, mensen met een beperking of mensen met psychosociale problematiek. Vrijwel ieder van ons heeft te maken met de WMO, immers het gaat hier om welzijn en zorg in de ruimste zin. Centraal staat de eigen regie, zelfbeschikking, maar daarbij hoort ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. We moeten in deze tijd samen méér doen met minder geld. Het gaat om meedoen. Dat moeten mensen om te beginnen zelf willen, maar het moet ook mogelijk zijn of worden gemaakt.

* De Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is met de invoering van de jeugdwet de gemeente verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp. Van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen, gedwongen opname in de jeugdpsychiatrie, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen tot melding huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een beroep op de jeugdhulpverlening wordt gedaan door:
- jeugdigen: kinderen (0-12 jaar) en jongeren (12-23 jaar)
- ouders en/of vertegenwoordigers namens kinderen
- jeugdzorgcliënten kunnen een beroep doen op jeugdhulp

Door de invoering van de jeugdwet is nauwer samenwerken mogelijk zodat er op gecoördineerde wijze hulp geboden kan worden. In de gemeente Noordenveld gebeurt dit door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

* De Participatiewet

In deze wet zijn de oude wet Werk en bijstand, de wet Sociale werkvoorzieningen en de Wajong verenigd. Vanuit deze wet ondersteunt de gemeente inwoners met en zonder arbeidsbeperking.

De volgende inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen een beroep doen op de participatiewet:
- Mensen met een bijstandsuitkering
- Mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking die onder aangepaste omstandigheden kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt of anders gebruik kunnen maken van beschutte werkplekken.
- Jonggehandicapten die enig arbeidsvermogen hebben.