Wie zijn wij ...

De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld (hierna te noemen SMA Noordenveld) is een onafhankelijke stichting die de gemeente adviseert bij de totstandkoming en uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de jeugdwet en de participatiewet. Met als doel er voor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de doelgroepen binnen genoemde wetgeving.


De SMA werkt vanuit de visie dat: iedere inwoner van de gemeente Noordenveld zijn of haar leven op eigen wijze moet kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen inwoners daarbij geholpen worden. Zij dienen daarbij met respect behandeld te worden vanuit de gedacht dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is 
van belang dat inwoners dat zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Noordenveldse samenleving mee te denken en mee te doen. Uiteindelijk is een drempelloos Noordenveld zowel letterlijk als figuurlijk, een belangrijke opdracht.


Bovenstaande visie mondt uit in de volgende missie: de SMA voorziet het college van opbouwende en onderbouwde adviezen over alle aangelegenheden van de beleidsvoorbereiding en besluitvorming die betrekking hebben op het terrein van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Wet Jeugdhulpverlening, Wet Werk & Inkomen, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen. Daartoe acht de SMA het van wezenlijk belang goede contacten te onderhouden met alle geledingen van de Noordenveldse samenleving zodat zijn adviezen gestoeld zijn op de belangrijke signalen die daaruit voortkomen.

Om haar taken goed uit te voeren heeft de SMA een huishoudelijk reglement opgesteld om te dienen als leidraad. huishoudelijk reglement SMA

Daarnaast heeft de SMA een convenant afgesloten met de gemeente Noordenveld. Het convenant kunt u hieronder vinden.  convenant